Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2018

KciukWzupie
Reposted fromFlau Flau viaampajewska ampajewska

March 23 2018

KciukWzupie
4322 4e5c 500
smutek żal
KciukWzupie
KciukWzupie
KciukWzupie
5713 a328 500
another barrier has been broken :<
KciukWzupie
1165 f6dc 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow
KciukWzupie
1167 6f02 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow
KciukWzupie
Reposted fromFlau Flau viashowmetherainbow showmetherainbow
KciukWzupie
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viamayamar mayamar
KciukWzupie
4073 624a 500
Reposted fromtfu tfu viaiga-xvl iga-xvl
KciukWzupie
9350 7078
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viajobi jobi
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viajobi jobi
2496 2c99 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viajobi jobi
KciukWzupie
1163 99a6 500
KciukWzupie
1469 de35 500
Reposted fromzelbekon zelbekon
KciukWzupie
1830 1239

Reposted from4777727772 4777727772 viadobby dobby

March 14 2018

KciukWzupie
6070 5e1c
KciukWzupie
3324 515f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSurvivedGirl SurvivedGirl
KciukWzupie
"Kiedy miałem 5 lat, moja mama zawsze mi mówiła, że szczęście jest kluczem do prawdziwego życia. Gdy poszedłem do szkoły, spytali mnie kim chcę być jak dorosnę. Odpowiedziałem, że chcę być szczęśliwy. Powiedzieli mi, że nie zrozumiałem pytania. Ja im powiedziałem, że nie rozumieją życia."
— John Lennon
Reposted fromvertige vertige viaSurvivedGirl SurvivedGirl
KciukWzupie
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl